Hộ Niệm
flare  Việc lớn sanh tử phải dự bị trước. Nếu đợi đến lúc sắp ra đi mới tu, chỉ e sẽ bị nghiệp lực đoạt mất.
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục


flare  Ðừng nói những kẻ chẳng biết đến pháp môn Tịnh Ðộ đành không biết làm cách nào, nên phải theo nghiệp thọ sanh; dù là đã biết nhưng không chăm chú tu hành thật sự thì cũng giống hệt như vậy: bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ, lục đạo, vĩnh viễn luân hồi.
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục


flare  HỎI:  Người tu lúc lâm chung, nều đầy đủ nhân duyên liền được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, là thế nào?

ĐÁP:  Người tu lúc sắp mạng chung tín thành tha thiết niệm Phật.  Đức Phật sở niệm là duyên tha lực, còn tâm năng niệm là nhân tự lực.  Ngay trong lúc tin sâu, nguyện thiết, chí thành niệm Phật là dùng tâm năng niệm, niệm Phật sở niệm.  Phật sở niệm nhân vì tâm năng niệm mà hiển hiện, tâm năng niệm nhân vì Phật sở niệm mà được thanh tịnh.  Thời điểm này chính là tự lực và tha lực cảm ứng đạo giao, nhân và duyên hòa hợp, cho nên được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.  Đây là lẽ tất nhiên.

Hành Trang Cho Ngày Cuối - Pháp sư Thế Liễu