Kinh Sách
♦  Khi có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy xem Kinh điển.  Xem Kinh là để thấu hiểu, rồi dựa vào Kinh điển mà tu trì, thực hành; chứ không phải xem xong rồi đi tán dóc.

♦  Các bạn cần phải nắm lấy thời gian, đừng để ngày giờ trôi qua uổng phí.  Hãy dành thời giờ để xem Kinh, lạy Phật, niệm Phật, tụng Kinh, ngồi thiền.
Hoà Thượng Quảng Khâm

♦  Từ nơi tri thức, kinh sách [để] nghe đến nguyện lực, cõi nước trang nghiêm của đức Phật kia.  Trong mỗi niệm, nhắc nhở nghĩa lý ấy, sanh ý tưởng an ổn; tưởng là chốn có của báu, là gia nghiệp, là nơi giải thoát; tưởng Di Ðà Như Lai, Bồ Tát, Thánh chúng như cha mẹ nhân từ; tưởng như cầu, thuyền tiếp dẫn; tưởng trong khi sợ hãi, nạn gấp, nếu xưng danh thì [Phật, Bồ Tát] liền ứng hiện, mau đến cứu giúp; tưởng rằng cứ nghĩ đến liền xuất ly.  Công đức vô lượng như thế thật đáng vui thích.
Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Đại sư Diệu Hiệp