Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam (Tuyết Lư Lão Nhân)
Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, hiệu Tuyết Lư hay Tuyết Tăng; người thời Dân Quốc, thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Ðông. Cư Sĩ quy y với Ấn Quang đại sư (Tổ 13 Tịnh Tông), được ban hiệu là Ðức Minh. Đệ tử theo học với Ông có hơn 200 ngàn người, trong đó có pháp sư Tịnh Không - một pháp sư lỗi lạc thời nay. Ông khởi xướng những sự nghiệp hoằng hóa, từ thiện để tiếp dẫn quần cơ đồng tu Tịnh Nghiệp. Cơ sở truyền giáo khắp cả Ðài Bắc, Ðài Trung và Ðài Nam, chuyên hoằng dương Tịnh Ðộ phổ độ chúng sanh. Mỗi năm, cử hành Phật thất nhiều lần; lần nào ông cũng đích thân chủ trì, ân cần, thiết tha huấn thị... (Xin xem tiểu sử ở đây)