Đại Sư Ấn Quang
Đại Sư Ấn Quang, húy là Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm. Trong một đời giáo hóa, đệ tử tại gia của Ðại Sư, từ hạng quyền quý giàu sang, danh nhân học sĩ đến kẻ thôn dã thường dân, số lên đến gần ba trăm ngàn người. Có nhiều vị niệm Phật tu hành được vãng sanh. Qua đạo hạnh, sự hoằng dương Tịnh Độ lúc sanh tiền, cùng với việc vãng sanh và lưu xá lợi, đại chúng suy tôn Ngài làm tổ thứ 13 của Tịnh Tông...(Xin xem tiểu sử ở đây)