Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Sư Tịnh Không tục danh là Từ Nghiệp Hồng, sinh năm 1927 tại huyện Lô Giang (Lujiang County), tỉnh An Huy, Trung Hoa. Ngài đã theo học với giáo sư Phương Đông Mỹ, Chương Gia Đại Sư và cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ngài thông hiểu nhiều kinh điển, hoằng pháp lợi sanh, dẫn đầu trong việc trùng hưng pháp môn Tịnh Độ thời nay. Hiện tại , tuổi đã cao nhưng Pháp sư vẫn ngày ngày giảng pháp, độ hóa chúng sanh...(Xin xem tiểu sử ở đây)